Spolupráce v rámci úřadu při řešení problematiky bydlení (bytový a sociální odbor)

Pro efektivní řešení otázky bydlení je nezbytná dobře nastavená spolupráce klíčových a dalších aktérů uvnitř úřadu i mimo něj.

Důležitý je také postoj vedení obce k řešení otázky bydlení. Nedostatečná či kolísavá politická podpora byla totiž sociálními pracovníky identifikována jako jedna z největších překážek, se kterými se nejčastěji ve vztahu k zajištění bydlení u klientů, potýkají[1]. Dalšími překážkami byly dále uváděny nespolupráce či až odpor konkrétních úředníků jednotlivých odborů, diskriminace určitých skupin v přístupu při předělování bydlení atd.

Nejdůležitějšími aktéry v sociálním bydlení v rámci úřadu jsou sociální a bytový (majetkový) odbor. Podrobnou agendu těchto odborů snad ani rozepisovat nemusíme, ale je důležité si uvědomit, že pracovníci obou odborů se setkávají s lidmi, kteří řeší své bydlení. Bytový odbor vystupuje v roli „pronajímatele a správce bytů“, lidé v bytové nouzi se často při hledání pomoci obracejí právě na něj. Na mnoha úřadech je také bytový odbor tím místem, které přijímá a vyřizuje žádosti o obecní/sociální bydlení. Sociální pracovníci na sociálním odboru také pracují s klienty, kteří řeší otázky bydlení a další problémy s tím spojené. Mají přehled o osobách nacházejících se v bytové nouzi, jejich počtu i potřebách. Kromě přímého poskytování sociálního poradenství a sociální práce, koordinují sociální služby a spolupracují také s dalšími úřady jako je např. Úřad práce ČR. Je tedy zřejmé, že se problematika bydlení prolíná agendami obou odborů, přičemž každý zaujímá svou úlohou důležité místo.

Spolupráce v rámci sociálního bydlení se týká všech procesů. Ty první jsou plánovací, tedy jedná se o vytváření koncepčních a analytických dokumentů, plánů, nastavení pravidel i bodových kritérií pro výběr klientů do bytů, složení bytové komise apod. Další v pořadí je aktivní depistáž a navazování kontaktů s potenciálními nájemníky/ klienty. Poté se již přechází k výběru domácností do konkrétních vhodných bytů (párování) a nastavování spolupráce. Nejdůležitějším procesem je zabydlování klientů a poskytování podpory ze strany sociálního pracovníka při udržení bydlení. Posledním, ale neméně důležitým procesem je evaluace a závěrečné vyhodnocení.

Důležité téma je v této souvislosti GDPR a ochrana osobních údajů při předávání a sdílení informací o klientech. K tomuto tématu Vás můžeme odkázat na článek Předávání informací o klientech v rámci prevence ztráty bydlení. Více se o efektivní spolupráci můžete dočíst dále v Metodice pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení.

Oddělení sociální práce od prvků kontroly

Přínos sociální práce v rámci sociálního bydlení je nezpochybnitelný. V praxi se bohužel někdy stává, že jsou sociální pracovníci kvůli mnoha aspektům často stavěni do pozice, ve které se obtížně vyhýbají prvkům kontroly. Je to zejména tím, že je na ně vyvíjen tlak množstvím úkolů a očekávání od pronajímatelů, sousedů, obce, ale i od samotných klientů. Může to být také velkou mírou odpovědnosti, která je jim obecně připisována za „úspěch“ klientů, nebo i vlastní snahou „udržet klienty v bytě za každou cenu“.

V těchto případech je nezbytné držet se principů a mise sociální práce, kdy právě vztah sociálního pracovníka a klienta tvoří „jádro“ sociální práce a patří k nejdůležitějším hodnotám. Mnoho pracovníků ví, že pevný a bezpečný vztah přispívá k lepším výsledkům spolupráce. Je tedy proto pochopitelné, že uplatňování kontroly a omezování autonomie není klienty přijímáno zcela pozitivně a obvykle ztěžuje naplnění cílů. Toto se také potvrzuje v řadě případů z praxe, proto doporučujeme oddělit podporu sociálního pracovníka od prvků kontroly. Oblasti dodržování povinností nájemníka jako je hrazení nájemného, dodržování domovního řádu atp. může realizovat pracovník z odboru bytového, technický stav bytů by měl řešit technik apod. Důležité je tedy oddělení těchto činností jednotlivými pracovníky ovšem se stejným záměrem, a to je poskytnutí bydlení osobám v bytové nouzi s cílem, aby si toto bydlení lidé udrželi. Více se o principech, procesech a oblastech podpory sociální práce v sociálním bydlení, ale i o roli sociální pracovníka a problematice kontroly dozvíte v Metodice sociální práce v sociálním bydlení, která je jedním z hlavních výstupů projektu Podpora sociálního bydlení.

Níže konkrétní příklady ilustrují, jak lze efektivní spolupráci nastavit a realizovat v praxi:

V Brně bytový odbor a odbor správy majetku pracují v součinnosti s koordinátory sociální práce při sociálním odboru tak, aby se klient mohl co nejdříve do sociálního bytu nastěhovat. Pracovník sociálního odboru je pak bytovému odboru a odboru správy majetku k dispozici při řešení případných potíží, jako je vznik dluhu na nájmu, evidence stížností či ničení svěřeného majetku a ve spolupráci s klientem podnikají kroky, které vedou k nápravě. Jako důležité vnímají především včasné předávání stížností evidovaných na bytovém odboru, aby sociální pracovník o tomto problému věděl a mohl s klientem tento problém řešit co nejdříve
a nedocházelo k narůstání konfliktů se sousedy.

Do dobré praxe na téma oddělení sociální práce od prvků kontroly můžeme zařadit příklad z Plzně. Tam vzniklo v květnu 2020 Kontaktní místo pro bydlení, které spadá pod bytový odbor magistrátu města Plzně, konkrétně pod oddělení sociální práce a dostupného bydlení. Jedná se tedy o přímé propojení bytového a sociálního odboru s tím, že sociální pracovník pomáhá klientovi s udržením bydlení a stabilizací jeho životní situace, zatímco jiný pracovník pomáhá s technickou podporou, včetně kontroly hrazení nájemného. Na základě souhlasu se sdílením informací pak tyto dva subjekty úzce spolupracují, což prospívá především při prevenci vzniku dluhů či ztráty bydlení, a to nejen v sociálních bytech. 

Spolupráci v rámci úřadu, ale i s jinými subjekty, můžeme ilustrovat také na příkladu z Ostravy, kde vytvořili za účelem vzniku lokální koncepce sociálního bydlení pracovní skupiny zaměřené tematicky: k údržbě a rozvoji bytového fondu, ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení. Díky výše zmíněným skupinám vznikl akční plán na implementaci koncepce sociálního bydlení a realizovat se bude s pomocí pracovní skupiny sociálního bydlení. Vše je organizováno odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem majetkového magistrátu města. Ve skupině jsou zastoupeny kromě odborů městských částí a magistrátu i místní neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování, Ostravská univerzita, ale např. i ČEZ a. s.

Aby jednotlivé odbory nebo i jiné subjekty mohly sdílet nezbytné informace o klientovi, je potřeba jeho souhlas. Tento souhlas může být přílohou nájemní smlouvy. Při podpisu nájemní smlouvy tak nájemník sociálního bytu například podepíše souhlas s předáváním informací mezi bytovým a sociálním odborem, který je sestaven na časové období trvání nájemní smlouvy. V Pardubicích, Mostě, Otrokovicích, ale i v dalších městech si takto nechává sociální odbor zasílat každý měsíc výpisy dluhů na nájmu, aby se problém mohl včas zachytit a řešit.

 

[1]Toto zjištění vyplývá z analýzy Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení  J. Havlíková a kol. VÚPSV. 2017.

 

Datum aktualizace: červenec 2021

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI