Možnosti zajištění podpory formou sociální práce v sociálním bydlení

Tento text je určen realizátorům a dalším aktérům sociálního bydlení, kteří současně se zajištěním bydlení nastavují podmínky a možnosti pro poskytování podpory klientům sociálních bytů prostřednictvím sociálního pracovníka.

Při poskytování sociálního bydlení (SB) je potřeba zajistit nájemníkům také podporu formou sociální práce, tedy výkon činností sociální práce. Jedná se o podporu ze strany sociálního pracovníka, který je buď zaměstnancem obecního úřadu či obce anebo prostřednictvím registrované sociální služby. Odbornou způsobilost sociálního pracovníka stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V sociálním bydlení představuje kvalitní sociální práce základní předpoklad úspěšného setrvání klienta v bydlení. Sociální pracovník může nájemci sociálního bytu poskytovat podporu v řešení jeho obtížné životní situace a příčin bytové nouze (více se o oblastech podpory dočtete v článku Sociální práce v sociálním bydlení). Intenzita a metody sociální práce jsou individuální a vždy závisí na potřebách daného klienta/domácnosti. Je však třeba zmínit, že spolupráce klienta se sociálním pracovníkem je dobrovolná, a proto nemůže být nijak podmiňována (např. nájemní smlouvou) ani vynucována.

Sociální pracovník obce jako poskytovatel podpory klientům v sociálním bydlení

Pokud podporu v sociálním bydlení zajišťuje obec pomocí sociálního pracovníka obce[1], může být s klientem uzavřena ústní či písemná Dohoda o zajištění podpory formou sociální práce (není zákonem stanovena ani nějak upravena). Jedná se o dohodu o spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem obce, která může mj. obsahovat:

 • cíl, plán a pravidla spolupráce – cílem spolupráce sociálního pracovníka a klienta v sociálním bydlení je především podpora klienta ve schopnosti zajistit a udržet si stabilní a samostatné bydlení a minimalizovat rizika výpovědi nájemní smlouvy; plán a pravidla spolupráce zahrnují společnou domluvu a stanovení toho, jak bude spolupráce vypadat (jak často a za jakých podmínek se bude sociální pracovník s klientem setkávat, na jakých zakázkách a cílech budou pracovat apod.)

 • podmínky ukončení spolupráce jak ze strany sociálního pracovníka, tak ze strany klienta (např. z důvodu, že stanovený cíl byl již naplněn, klient spolupráci opakovaně odmítá, klient požádá o ukončení spolupráce apod.)

 

Registrovaná sociální služba jako poskytovatel podpory klientům sociálního bydlení

Pokud podporu zajišťuje registrovaná sociální služba a její sociální pracovník, musí klient o poskytování sociální služby požádat a na základě vzájemné dohody s ním bude uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby (zákonná povinnost). Tu upravuje zejména § 90 až 91c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně taková smlouva musí obsahovat dle odst. 2) § 91 tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran,

 • druh sociální služby,

 • rozsah poskytování sociální služby,

 • místo a čas poskytování sociální služby,

 • výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování,

 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,

 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

 • dobu platnosti smlouvy.

Pokud je pronajímatelem (realizátor) sociálního bydlení obec, avšak podporu sociálního pracovníka zajišťuje sociální služba, je důležité také zmínit, že je možné uzavřít mezi obcí a poskytovatelem sociální služby také písemnou dohodu o spolupráci. Někteří aktéři tuto dohodu nazývají Memorandem o spolupráci v rámci realizace sociálního bydlení v dané obci. Toto memorandum (dohoda) není zákonem stanoveno ani nijak upraveno. Může obsahovat např. tyto oblasti:

 • společný cíl a zásady spolupráce společným cílem je realizace sociálního bydlení v obci

 • obsah a pravidla spolupráce

  • činnosti obce jakožto pronajímatele (zajištění dostatečných kapacit bytového fondu
   a jeho správa atp.),

  • činnosti sociální služby jakožto poskytovatele podpory formou sociální práce (jednání a uzavření smlouvy s klientem, poskytování podpory formou sociální práce dle podmínek a zásad služby atd.),

  • společné činnosti (nastavení podmínek a pravidel sociálního bydlení, nastavení pravidel pro výběr klientů do SB, apod.),

  • vzájemné setkávání a informování se (sdílení informacích o klientech SB pouze
   na základě písemného souhlasu – viz níže),

  • spolu/financování sociální práce (možno volitelné)

  • a další

 • možné podmínky k ukončení spolupráce (doba trvání smlouvy, výpovědní důvody a lhůty atd.)

 

Ochrana osobních údajů a sdílení informací

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je nutné citlivě nakládat s osobními údaji klientů. Vzhledem k prevenci předcházení dluhům je vhodné propojit bytový a sociální odbor (pokud je poskytovatel bydlení i podpory formou sociální práce obec) nebo obec a sociální službu (která poskytuje podporu formou sociální práce) co se sdílení informací týče.

Tyto údaje si však jednotliví aktéři nemohou sdílet bez písemného souhlasu klienta. Tento souhlas je dobrovolný a klient jej může kdykoli odvolat (o této možnosti musí být informován). V souhlasu by měl být jasně uveden účel; subjekty, které si informace mohou sdílet a jaký typ informací se může sdílet. Více se k tomuto tématu dozvíte v článku o Předávání informací v rámci prevence ztráty bydlení a řešení dalších nepříznivých sociálních situací klientů.

Vzhledem k tomu, že každá obec či jiný realizátor, jakožto pronajímatel sociálního bydlení bude vlastní dokumenty vytvářet v závislosti na specifických podmínkách, vnímejte výše zmíněný text pouze jako možnou inspiraci pro vaši praxi.

 

[1] Sociální práce na obcích je převážně poskytována v rámci přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Sociální práce může být také poskytována v rámci samostatné působnosti obcí.

 

Datum zveřejnění: červen 2022

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI