Řešení dluhové problematiky související s bydlením

V současnosti je v České republice více než 800 tisíc osob v exekuci. Téměř tři čtvrtiny z nich čelí více než jednomu exekučnímu řízení a 150 tisíc dokonce deseti a více současně. Tato situace negativně ovlivňuje nejen jejich životy, ale i státní a obecní politiku, zaměstnanost nebo systém soudnictví. Dluhy a exekuce rovněž úzce souvisí s bytovou nouzí, protože často vedou ke ztrátě bydlení nebo jsou překážkou k jeho získání.

Dluhy a exekuce také například negativně dopadají na uplatňování nároku na příspěvek na bydlení či na fungování společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Zásadní problém nastává, pokud jde o dlužné částky vůči obci.

Obce a města však mohou snížit své dluhové zatížení a podpořit schopnost předlužených lidí platit nájem v odpovídajících bytech a zároveň jednat jako „řádný hospodář“.

V první řadě je nutná úzká spolupráce s klientem. Nejde jen o kárná opatření, ale především o zajištění kvalitního dluhového poradenství, které má vést k nastavení plánu sanace dluhů a případně i sestavení splátkového kalendáře. Součinnost může mít více podob.

1. Dluhy na nájemném

V Plzni jsou nájemci po prvním nezaplaceném nájmu kontaktováni sociálním pracovníkem a společně se dohodnou na řešení nastalé situace. Podpora sociálního pracovníka se odvíjí od potřeb klienta a může být široká od např. společného zmapování dluhu, přes nastavení finančního hospodaření domácnosti až po podporu či doprovod na bytovou správu atp. Důležité je řádné zmapování situace a osobní schůzky s klientem.

Pardubicích, Mostě, Otrokovicích, ale i v dalších městech si nechává sociální odbor zasílat každý měsíc výpisy dluhů na nájmu, aby se problém mohl včas zachytit a řešit. Pokud dochází ke kumulování dluhů, rapidně se zhoršuje ekonomická i sociální situace nájemníků i jejich šance uplatnit se ve společnosti.

V posledních letech se v českých městech a obcích rozšiřuje nový trend, kdy dluhy nejsou vnímány jako nepřekročitelná překážka při získání obecního bytu. Podmínkou však je aktivní řešení vlastního dluhu a úsilí o jeho snižování. Ve Štětí zvýšili maximální dlužnou částku žadatele o sociální byt vůči obci z tisícikoruny na pět tisíc. V Plzni dokonce na 30 tisíc. Tento krok motivoval cílovou skupinu umořovat dluhy, které mají u obce a naopak obci se podařilo zabydlet lidi s dluhy a minimalizovat vlastní ztráty.

Zvýšený zájem o splácení dluhů vůči obci je i ve Velkých Hamrech výsledkem úzké spolupráce mezi bytovým a sociálním odborem.

V obci Vír jsou pravidelně kontrolovány platby nájemného. Pokud je zaregistrován nedoplatek, je obratem informována sociální pracovnice, která nabídne spolupráci při řešení dluhu. V případě vypracování finančního plánu je někdy ke spolupráci přizván i zaměstnavatel.

Rovněž v Otrokovicích se povedlo díky kvalitnímu zasíťování (ÚP, azylový dům, bytový odbor, ubytovny, neziskové organizace) a intenzivní sociální práci s klientem významně snížit problémy se zadlužením na nájmu.

Brně se v rámci projektu Rapid RE-Housing užívají tzv. žluté nebo červené karty. Žlutá karta je nájemci doručena po 1,5 nezaplaceném nájmu, červenou kartu obdrží po 2,5 měsících neuhrazeného nájmu. Jsou to vlastně upomínky s informacemi o dlužné částce a možných následcích neuhrazení. Zároveň probíhá intenzivní spolupráce se sociálním pracovníkem. K červené kartě je připojen i formulář o uznání dluhu s datem splatnosti. Karty jsou zasílány vedoucím pracovníkem příslušného odboru, nikoliv samotným sociálním pracovníkem.

2. Dluhy na energiích

Ostravě existuje v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ unikátní spolupráce s ČEZ Prodej s.r.o. Domácnosti s dluhem mají možnost nastavit si splátkový kalendář i na delší období tak, aby byl i pro nízkopříjmové zvládnutelný. Řeší tím zadluženost u dodavatelů energií, která často znamená velkou překážku při zabydlování.

Mimořádné vyúčtování využívají v Brně jako jednu z možností prevence proti zadlužení se u energetických společností. Zákazník může zjistit kolik je v daný okamžik na jeho faktuře účtováno za odběr energie a mít tak přesný přehled o vlastním hospodaření s energiemi. Nemusí tedy čekat na roční vyúčtování a být tak zaskočen vyšší položkou. Mimořádné vyúčtování se využívá i při přepisu služeb, změně dodavatele či změně odběrného místa. Možnost mimořádného vyúčtování nabízí většina významných poskytovatelů energií. Je však dobré vědět, že služba bývá zpoplatněna.

Ve Víru v některých případech hradí obec zálohy za energie, aby nedocházelo k prodlevám při platbách a tím k nákladným opětovným připojením k síti.

Plzni doprovázela sociální pracovnice klienty, kteří měli problémy s placením energií na jednání do pobočky dodavatele energií. Díky osobnímu přístupu jak na straně sociálního pracovníka, tak na straně klientské kanceláře dodavatele energií se podařilo zajistit, že se k  záležitostem těchto zákazníků přistupuje individuálně a s ohledem na jejich momentální situaci.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI