V této části naleznete dostupné metodiky týkající se sociálního bydlení a souvisejících témat.

Seznam metodik:

MPSV:

Externí:

 

Lajna

Metodika má za cíl poskytnout expertům z oblasti bytové politiky, zástupcům obcí a sociálním pracovníkům možnosti řešení problematiky nevyhovujícího bydlení lidí v bytové nouzi. Dívá se na téma optikou provázání sociální a bytové politiky, které tuto metodiku doplňují o efektivní nástroje v rámci současné legislativy.

Lajna

Tento metodický materiál se zaměřuje na orgány veřejné správy i na další aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení. Především však zdůrazňuje přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů při efektivním řešení bytových potřeb občanů. Metodika byla aktualizována v tématech souvisejících se sociálním bydlením, dávek na bydlení i sociální práce v sociálním bydlení, a to na základě odborných podnětů věcných oddělení MPSV a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR i ze zkušeností obcí a dalších subjektů spolupracujících s projektem Podpora sociálního bydlení.

Pozn.: Metodika byla aktualizována v červnu roku 2022

Lajna

Materiál vznikl v rámci projektu Podpora sociálního bydlení a slouží pro všechny zaměstnance ÚP ČR ve snaze poskytnout informace o sociálním bydlení, s cílem sociálního začleňování a řešení nepříznivé sociální situace občanů, která se projevuje zejména v oblasti bydlení. Mj. se věnuje poskytování informací klientům, dávkám v oblasti bydlení, včetně mimořádné okamžité pomoci, nákladům na bydlení a v neposlední řadě sociálnímu šetření. Metodika má doporučující charakter a respektuje veškeré vnitřní řídící akty MPSV a ÚP ČR.

Lajna

Cílem Metodiky je poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech, v sociálních a dalších institucích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají. Pro lepší přehlednost je Metodika rozdělena do několika brožur, z nichž každá se věnuje jednotlivým okruhům témat (v elektronické verzi jsou jednotlivé brožury označeny záložkami a také hypertextovými odkazy, které jsou dostupné z úvodní stránky kliknutím na příslušný název konkrétní brožury). Metodika je dostupná také v tištěné podobě.

Jednotlivé brožury ke stažení:

Lajna

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí pro obce obsahuje informace o způsobu možného zavedení dluhového poradenství v obci.

Lajna

Instrukce MPSV uvádí podmínky a postupy jak sociálních pracovníků, které slouží pro účely řešení hmotné nouze jako situační i individuálně podmíněné nepříznivé sociální situace, tak i referentů nepojistných sociálních dávek pro účely posuzování a ověřování nároku na dávky pomoci v hmotné nouze v kontextu sociální práce s klientem.

Lajna

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na podněty z praxe a vydává instrukci, která pozměňuje současný způsob vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

Lajna

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí vydává doporučený postup pro krajské a obecní úřady (pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností) za účelem zvýšení kvality výkonu činností sociální práce a s cílem poskytnutí metodické podpory výkonu sociální práce realizované sociálními pracovníky těchto úřadů.

Tento doporučený postup je obecným dokumentem pro výkon sociální práce v přenesené působnosti, další konkrétní oblasti budou upraveny dalšími doporučenými postupy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vydáním tohoto doporučeného postupu se ruší Doporučený postup č. 1/2012 k realizaci činností sociální práce na obecních úřadech typu II., typu III., újezdních a krajských úřadech.

Lajna

Metodika vznikla na základě pilotního ověření využití „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“ (Sýkora a kol. 2015) pro potřeby pořizování sociálního bydlení v rámc iprojektu Podpora sociálního bydlení.

Pilotní ověření „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“, které proběhlo v deseti městech Česka a v Plzni (Sýkora, Ignatyeva, Brabec 2017, 2018), přineslo podstatné přepracování a rozšíření původní testované metodiky a vedlo k přípravě a formulování nové metodiky zaměřené na hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace. Metodika zahrnuje zdůvodnění, postup, popis použitých analýz a technik a ukázky hodnocení.

Lajna

V odkazu jsou k nalezení metodické materiály k tématu bydlení od Agentury pro sociální začleňování:

Metodika – Jak řešit dluhy vlastníka bytové jednotky, 2018

Prostupné bydlení (Manuál dobrých praxí), 2014

Prostupné bydlení (Metodika), 2014

Prostupné bydlení (Evaluace), 2016

A další...

Lajna

Evropská příručka Bydlení především je výsledkem práce mezinárodního týmu se zkušenostmi s programem Bydlení především v několika členských státech EU. Jejím cílem je popsat, jak použít tento koncept a jak s ním zacházet napříč Evropou. Bydlení především se ukázalo být vysoce účinné při řešení bezdomovectví a tato příručka má za cíl poskytnout informace nezbytné k zavádění, personálnímu zajištění a provozování efektivního programu Bydlení především.

Lajna

Příručka pro zapojení obyvatel do řešení problematiky bytové nouze se věnuje tématům jako jsou definice a význam participace a zplnomocnění, podoba a náležitosti sociálního bydlení, konkrétní zapojení do plánování a rozvoje (sociálního) bydlení. Metodika vychází ze zahraniční literatury věnující se participaci a některé její části byly spoluutvářeny společně s lidmi v bytové nouzi.

Lajna

Příručka je určena především terénním sociálním pracovníkům a terénním pracovníkům. Zaujme však jistě také širší odbornou i laickou veřejnost. Publikace podává ucelený přehled o terénní sociální práci v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Využívá jak teoretických znalostí, tak praktických zkušeností, které dokládá řada konkrétních příkladů.

Lajna

Cílem této metodiky je popsat opatření, kterými lze ve městech a obcích zabránit vzniku bezdomovectví a poskytnout bydlení těm, kteří si je nemohou vlastními silami z různých důvodů zajistit. Metodika představuje jak některé zásady dobré správy obecního bytového fondu, tak nástroj prostupného bydlení s garancí v nejvyšším stupni, který je využitelný i v obcích, které nemají vlastní bytový fond.

Lajna

Cílem materiálu je informovat o právních postupech a nástrojích k jednání s dlužníky, které umožní zabránit zadlužování společenství vlastníků jednotek. V materiálu určeném především předsedům společenství vlastníků jsou přehledně popsány postupy pro jednání s dlužníkem a způsoby vymáhání dluhu a také vzory důležitých písemností pro vymáhání dluhu.

Lajna

Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení.

Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu.

Lajna

Sada příloh slouží jako doprovodný dokument hlavní části metodiky, která se na ně odkazuje, a poskytuje čtenářům v případě zájmu hlubší nahlédnutí do jednotlivých témat. Přílohy jsou členěny do stejných častí jako samotná metodika a ukazují především možné příklady řešení, podrobnější vysvětlení aspektů uvedených v metodice či analytické podklady, ze kterých byla některá doporučení odvozována.

Lajna

Cílem metodiky je identifikace lokalit rezidenční segregace sociálních skupin v nerovném postavení. Metodika představuje návod pro identifikaci sociálních skupin v nerovném postavení, identifikaci lokalit koncentrace takových sociálních skupin a vyhodnocení, zda je obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace.

Lajna

Cílem metodiky je prevence segregace v lokalitách ohrožených segregací, omezování dalšího prohlubování segregace a zmírnění jejích negativních důsledků v segregovaných lokalitách, a podpora integrace obyvatel žijících v lokalitách ohrožených segregací nebo již segregovaných. Metodika prevence segregace a podpory integrace je připravena pro uplatnění v již identifikovaných segregovaných nebo segregací ohrožených lokalitách. Předkládaná metodika tak navazuje na Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace (Sýkora a kol. 2014b).

Lajna

Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly standardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se. Metodika popisuje komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k příjmové situaci domácností, jejich sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí.

 
 
 
 

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI