V této části naleznete abecední seznam všech dokumentů ke stažení.

A Mid-Term Analysis of the Impact of Structural Funds on Public, Cooperative and Social Housing in 2014–2020
Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR
Analýza FAWOS
Analýza ideálního počtu sociálních bytů v obci i v domě: zahraniční zkušenosti a přenositelnost dobré praxe do ČR (MPSV, Tereza Dvořáková)
Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice
Analýza nájemného v České republice 2019 (MMR, Deloitte)
Analýza sociálních dávek ve spojitosti s bydlením
Analýzy dopadů právních předpisů MMR ČR
Anotace vybraných textů v oblasti sociálního bydlení
ASZ – Metodiky a manuály
Bezdomovectví a veřejný prostor (MPSV, Architekti bez hranic)
Breaking down the myths: Providing and managing housing services for homeless people (FEANTSA)
Brožura Sociální bydlení v ČR
Bytový fond hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí (KPMG)
Canadian Housing First Toolkit (EN)
Definitions of and access to social and affordable housing in Europe – Housing Europe report for the European Investment Bank (Housing Europe; EN)
Dluhové poradenství – co a jak v několika krocích
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (VÚPSV, v. v. i.)
Dotazník HOUSER
Dotazníkové šetření uživatelů azylových domů a domů pro matky s dětmi Armády spásy
Evaluace – Výzkumná zpráva A: vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu
Evaluace – Výzkumná zpráva B: vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, případně jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů
Evaluace – Výzkumná zpráva C: vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace
Evropská příručka Bydlení především (Housing First Europe Hub)
Formulář k letáku – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi
Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health and Substance Use Disorders (EN)
Informační leták pro obce
Informační leták pro občana
Informační leták pro poskytovatele sociálních služeb a jiné neziskové organizace
Instrukce č. 19/2016 – Minimální standard rozsahu sociální práce na Úřadu práce České republiky v kontextu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (MPSV).
Instrukce č. 3/2019 – Sjednocení postupu při aplikování zákona č.309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025
Leták – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi
Leták – Kotlíkové dotace MŽP
Leták – Úspory v domácnosti
Materiály a nástroje používané v projektu Housing First Brno pro jednotlivce (materiály a nástroje používané během realizace projektu: Dohoda o poskytování informacíDohoda o spolupráciInformace o osoběMetodika Konflikty v domě – soužití se sousedyPlán podporyPosouzení zranitelnostiPozorováníProtikrizový plánRozhovor – otázkySouhlas s úschovou klíčůZapojení klíčových aktérů na území města)
Materiály, odkazy a letáky ke Covidu-19
Materiály z akcí (workshopy, konference...)
Materiály z akcí k Housing First
Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení (Platforma pro sociální bydlení)
Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež (MPSV)
Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (Ostravská univerzita)
Metodika – Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení (MPSV)
Metodika – Prostupné bydlení (ASZ)
Metodika – Doporučený postup č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech
Metodika "Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky?" (ASZ)
Metodika "Sociální bydlení – příprava projektů" (ČVUT)
Metodika hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace (PřF UK, CVMR, MKC)
Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (PřF UK, CVMR, MKC)
Metodika inovačního řešení. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) (přílohy: Intake rozhovorSouhlas se sdílením informacíPříkazní smlouva)
Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců v lokalitách koncentrace zahraničních pracovníků (PřF UK, CVMR, MKC)
Metodika prevence ztráty bydlení (aktualizace 2018) (VÚPSV)
Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení (MPSV)
Metodika pro zaměstnance Úřadu práce ČR související se systémem sociálního bydlení (MPSV)
Metodika sociální práce v sociálním bydlení (MPSV) (jednotlivé brožury ke stažení: Úvod do tématu sociální práce v sociálním bydleníProces sociální práce s klientem v sociálním bydleníNejčastější oblasti podpory klientů v sociálním bydleníSpecifika práce s vybranými cílovými skupinami sociálního bydleníVybrané situace často řešené v sociálním bydleníPřílohy)
Metodika systému přidělování bytů v progamu Housing First na území statutárního města Liberec (přílohy metodikyChecklisty spolupráce s klientemIntake rozhovor formulářSouhlas se zpracováním osobních údajůVyřizování potřebné dokumentace před nastěhovánímRole klíčového pracovníka podle systému HVO Querido (Holandsko))
Mezinárodní konference – Trauma a domácí násilí
Mezinárodní konference – Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě
Mimořádná okamžitá pomoc související nejen s bydlením
Motivace soukromých majitelů poskytovat byty pro sociální bydlení a dobré praxe poskytovatelů garancí (MPSV, J. Blažek)
Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a role obcí při řešení bytové nouze (VOP)
Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR (PřF UK, CVMR)
Populace osob bez domova v České republice – Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách (VÚPSV, v. v. i.)
Pracovní materiál „Mapování lokalit šetření & organizace dobrovolníků“
Pracovní postup pro práci s individuálním plánem pro zvládání krize (Baobab z.s.)
Prezentace a pracovní materiál ze setkání v Brně 9.–10. prosince 2015 s Paulem Howardem a Andi Broffmann (Community Solutions) organizovaného Platformou pro sociální bydlení
Průběžná evaluační zpráva 1. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)
Průběžná evaluační zpráva 2. Dopady zabydlení po šesti měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)
Předávání informací v rámci prevence ztráty bydlení a řešení dalších nepříznivých sociálních situací klientů (MPSV)
Předluženost a exekuce českých domácností a jejich dopad na bydlení
Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace
Příloha – Individuální plán pro zvládání krize (Baobab z.s.)
Přílohy k metodice "Sociální bydlení – příprava projektů" (ČVUT)
Příručka pro peers podpory v bydlení
Příručka pro pracovníky podpory v bydlení
Sborník – Bezdomovectví a veřejný prostor (MPSV, Architekti bez hranic)
Sborník – Dávky pomoci v hmotné nouzi (VOP)
Sborník – Diskriminace (VOP)
Sčítání osob bez domova v České republice 2019 (VÚPSV)
Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 – souhrnná výzkumná zpráva (MPSV, SocioFactor)
Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 – stručné shrnutí
Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 – grafická brožura
Setkání zájemců o sociální bydlení
Shrnutí výsledků dotazníkového šetření metodou DELPHI k tématu hodnocení bytové nouze a přidělování sociálního bydlení žadateli
Sociální bydlení v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015–2025
Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení
Struktura obecních bytů s ohledem na sociální využití
Tematická zpráva – Odpovídající bydlení jako součást práva na přiměřenou životní úroveň
Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců. Východiska, zahraniční praxe, doporučení a strategie. (Platforma pro sociální bydlení)
Úvod do Housing First
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení
Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení
Webináře
Workshop – Pravidla přidělování sociálních bytů
Workshop – Rezidenční segregace I
Workshop – Jednotné kontaktní místo pro bydlení
Workshop – Metodika "Sociální bydlení – příprava projektů I" (ČVUT)
Workshop – Metodika "Sociální bydlení – příprava projektů II" (ČVUT)
Workshop – Poskytování podpory v bydlení lidem se závislostmi
Workshop – Práce s lidmi bez přístřeší
Workshop – Rezidenční segregace II
Workshop – Spolupráce s lidmi s duševním onemocněním
Workshopy lokální spolupráce při poskytování podpory lidem ohroženým ztrátou bydlení
Závěrečná evaluační zpráva pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)
Zdraví obyvatel azylových domů
Zdraví obyvatel postrádajících standardní bydlení
Zkrotíme energie v domácnosti – Praktický manuál pro pracovníky Úřadů práce a sociální pracovníky (MPSV, MŽP, SFŽP ČR)
Zpráva o bydlení v České republice (NKÚ)
Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2017
Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2018
Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2019
Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2020
Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2017
Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2021
Zpravodaj sociálního bydlení (1) (květen 2017)
Zpravodaj sociálního bydlení (2) (listopad 2017)
Zpravodaj sociálního bydlení (3) (únor 2018)
Zpravodaj sociálního bydlení (4) (červen 2018)
Zpravodaj sociálního bydlení (5) (listopad 2018)
Zpravodaj sociálního bydlení (6) (březen 2019)
Zpravodaj sociálního bydlení (7) (červenec 2019)
Zpravodaj sociálního bydlení (8) (prosinec 2019)
Zpravodaj sociálního bydlení (9) (březen 2020)
Zpravodaj sociálního bydlení (10) (červen 2020)
Zpravodaj sociálního bydlení (11) (říjen 2020)
Zpravodaj sociálního bydlení (12) (únor 2021)
Zpravodaj sociálního bydlení (13) (červen 2021)
Zpravodaj sociálního bydlení (14) (říjen 2021)
Zpravodaj sociálního bydlení (15) (březen 2022)
Zpravodaj sociálního bydlení (16) (červen 2022)
Zpravodaj sociálního bydlení (17) (říjen 2022)
Zpravodaj sociálního bydlení (18) (prosinec 2022)

 

 
 
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí pomoc v bytové nouzi prostřednictvím užitečných informací (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI